3. Výberové konanie 
 
Na zhotoviteľa zateplenia strechy
 
 
  VEREJNÁ SÚŤAŽ
 

 

1, Identifikácia objednávateľa:

Spoločenstvo vlastníkov bytov  R III/2, so sídlom Rúbanisko III/2,

984 03 Lučenec, IČO : 42193311  DIČ : 2023197033

Rekonštruovaný objekt : bytový dom U65 /T06B-BB/, Rúbanisko III č.2

Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

 

2, Popis zákazky, typ zmluvy:

Súťaž je vyhlásená na :

a/ rekonštrukciu a zateplenie strechy a strojovne výťahu
 

b/ odstránenie systémových porúch, opravu a zateplenie obvodového plášťa vrátane balkónov a loggií

Súťaž bude dvojkolová, prvého kola sa zúčastnia oslovení uchádzači, do druhého kola prejdú traja vybratí uchádzači. S víťazným uchádzačom podľa bodu a/ aj  b/ bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

3, Opis stavebných prác :jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí domu s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie a zároveň eliminovať systémové poruchy.

   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov :výkaz –výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.

   V prípade potreby si uchádzač -budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz -výmer.

   Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu- výmer ktoré sa ho týkajú a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz- výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze -výmer alebo v projektovej dokumentácii  zistil nezrovnalosti, neodkladne upozorní objednávateľa a tieto nacení osobitne.

 

4, Termín začatia a ukončenia prác :

Podľa bodu 2, ods. a/ : začatie najneskôr 1.6.2011 ukončenie 30.6.2011.

                                        Na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

Podľa bodu 2 ods. b/ : začatie 1.6.2011 ukončenie 31.10.2011

Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť             ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru.

 

5, Poskytnutie súťažných podkladov :

Výkaz –výmer bude dostupný na internetovej stránke objednávateľa.

PD -na nahliadnutie, prípadne zapožičanie -podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.

Obhliadka objektu- po dohovore s kontaktnou osobou pre každého osloveného uchádzača.

 

6, Lehota na predkladanie ponúk:

Podľa bodu 2 ods.a/ môžu uchádzači doručiť ponuky poštou alebo osobne do 26.04.2011 do 18,00hod.

Podľa bodu 2 ods.b/ môžu uchádzači doručiť ponuky  poštou alebo osobne do 29.04.2011 do 18,00hod.

Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.

Otváranie obálok prvého kola bude 29.04.2011 o 18,30hod v priestoroch kočikárne bytového domu.

Výsledky prvého kola zverejní komisia na výber zhotoviteľa do 04.05.2011 do 24,00 na internetovej stránke domu-spoločenstva a zároveň vyzve uchádzačov umiestnených na miestach 1 až 3 na obhájenie a  konzultáciu svojej ponuky a to:

 Podľa bodu 2 ods. a/ : na termín 05.05.2011 od 16,00hod.

Podľa bodu 2 ods. b/ : na termín 06.05.2011 od 16,00hod.

   V druhom kole môžu predložiť doplnené, prípadne upravené ponuky len uchádzači, ktorí sa v prvom kole umiestnili na miestach 1 až 3, a to do: 11.05.2011.

 Víťaza súťaže podľa bodu 2 ods.a/ aj b/ zverejní komisia na výber zhotoviteľa najneskôr 15.05.2011 do 24,00hod na internetovej stránke domu-spoločenstva.

   V každom kole môže uchádzač predložiť len jedinú ponuku.

 

7, Podmienky financovania:

Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

 

8, Podmienky účasti uchádzačov:

a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce

b/ prehľad o celkovom obrate, alebo súvahu, výkaz o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich za posledné tri roky

c/ potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

d/ potvrdenie príslušného Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky , ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

e/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky

f/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác

g/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác

h/ zoznam stavebných prác uskutočnených za posledné tri roky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnených prác

i/ uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke

Žiadame predložiť platnú licenciu na zhotovovanie oceneného tepelnoizolač-

ného, prípadne hydroizolačného systému.

 

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:

Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

 

10, Ďalšie informácie:

Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :

                -zlyhá úver z komerčných zdrojov

                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená

Alebo obmedziť predmet súťaže ak:

               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.

 

V Lučenci 22.04.2011

 

 

Zoznam oslovených firiem k obnove bytového domu Rúbanisko III/2 984 03 Lučenec:

 

STRECHA :

1, Š- STRECHY s.r.o. B. Bystrica

2, TECTA s.r.o. B. Bystrica

3, KLIMATRADE s.r.o. Lučenec

4, STRECHY R PLUS s.r.o. Lučenec

5, Juraj SZABO-HVGS SOLAR TECHNIK Lučenec

 

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.