NAJNOVŠIE OZNAMY

 

             I N F O

        pre vlastníkov bytov Rúbanisko 3/2,  z  22.12.2011

 

KOTOLŇA –   je pripravená na spustenie do prevádzky, všetky predpísané skúšky a revízie máme úspešne za sebou, vrátane zazmluvnenia dodávky plynu na budúci rok a inštalácie plynomeru – s čím bolo nečakane veľa starostí. Komín je funkčný a odskúšaný. Možno ani neviete, že kotolňa už bola 3-hodiny  v prevádzke aby sa odskúšala technológia, komín, elektronika, riadenie atď. Fungovala bez problémov.

Po zdĺhavých a neľahkých  rokovaniach s vedením Dalkie bolo dohodnuté odpojenie od ich rozvodu tepla na piatok 30.12.2011 medzi 13.00 a 15.00hod.V tomto čase zároveň pripojíme k našej vykurovacej sústave našu novú kotolňu. Nie je vylúčené, že pri tomto procese vzniknú nejaké nečakané problémy, aj keď sme sa snažili predvídať aj nečakané situácie. Preto Vás prosím o trpezlivosť, určite urobíme všetko preto aby ste prechod na vlastné kúrenie ani nepocítili.

 

VÝŤAHY –v súlade s rozhodnutím vlastníkov bytov o montáži čipového zariadenia do výťahov domu bolo toto zariadenie do výťahov nainštalované. V súlade s projektom „BEZPEČNÉ BÝVANIE“ je to inteligentný systém komunikujúci a spolupracujúci  so systémom otvárania  vchodových dverí. Pamätá si kto a kedy výťah použil, z ktorej stanice išiel a kde zastavil. Zabraňuje používanie výťahu neoprávnenou osobou – vandalom, zlodejom..., zamedzuje krádežiam v bytoch /pri trestnej činnosti je pre páchateľa mimoriadne dôležitá úniková cesta – inteligentný čipový systém vo výťahoch a vchodových dverách zabezpečuje, že páchateľ nevie ľahko a rýchlo opustiť budovu, neodvezie sa výťahom, neotvorí si zvnútra vchodové dvere / . Skúsenosti hovoria, že takéto opatrenia, plus napr. kamerový systém, odrádzajú  a teda predchádzajú trestnej činnosti.  Navyše tento čipový systém ponúka možnosť nahlásenia osoby, ktorá použila výťah o jazdu skôr a kabínu znečistila alebo poškodila a to stlačením červeného tlačidla / VANDAL TLAČIDLA / umiestneného nad snímacou hlavicou. Vďaka tomu, že čipy sú na meno, systém zaznamená kto  nahlásil znečistenie prvý /aj druhý, tretí,..... /  a eviduje aj všetkých kto použili výťah pred hlásením.  Ďalej je vďaka tomuto systému možné obmedziť alebo zabrániť, použitie výťahov /ale aj vchodových dverí/ osobám neželaným či majúcim pohľadávku voči ostatným vlastníkom bytov.                                            Bohužiaľ nainštalovanie systému do novšieho výťahu odhalilo v elektrickej inštalácii výťahu  nedostatky, ktoré, s prihliadnutím na blížiace sa sviatky, dočasne zabraňujú spoľahlivému fungovaniu výťahu a budú riešené po sviatkoch - aby sme náhodou cez sviatky neostali bez výťahov.    

 

OSVETLENIE CHODIEB – rekonštrukcia osvetlenia spoločných priestorov prebehla v posledných dňoch pred sviatkami a hoci bude potrebné svetlá a snímače doladiť a lepšie nastaviť pevne verím, že prispeje k zlepšeniu kvality bývania a lepšiemu užívateľskému komfortu všetkých vlastníkov bytov. Osvetlenie je navrhnuté v rámci komplexnej rekonštrukcie domu a bude pokračovať rekonštrukciou  osvetlenia a označenia únikových ciest a únikových východov.

 

Touto cestou si dovolím popriať šťastné a požehnané Vianočné sviatky všetkým ľuďom spokojnej mysle, dobrého srdca a čistého svedomia a v Novom roku hlavne pevné zdravie.

 

Ing. Peter Mužík, predseda SVB

 

Dňa: 21.10.2011

       - štvrtok, piatok /27,28.10.2011 / budúceho týždňa budú namontované nové vchodové dvere na čipové kľúče. Kým si na tento systém zvykneme a kým sa nenačipujú všetky kľúče, bude niekoľko dní vypnutý. Existujúce čipy, ktoré máte bude zbierať p. Zoka oproti podpisu. Tieto budú načipované aj na dvere a  kód bude obsahovať Vaše meno. To znamená, že čipy nebudú anonymné ako doteraz, ale systém bude evidovať pohyb osôb. Počet bezplatných čipov, tak ako predtým je stanovený počtom osôb prihlásených na služby. Čipy navyše sú možné za poplatok 7,00€ a je potrebné p. Zokovi nahlásiť meno a priezvisko osoby na ktorú bude evidovaný. Zoznam by bolo dobre uzavrieť do konca budúceho týždňa aby programátor nahral kľúče naraz. Kto čip neodovzdá pretože je v zahraničí a pod. bude mu nahratý nový kľúč /podľa zoznamu bývajúcich v dome/, po návrate dostane nový za starý.

 

     - po uplynutí lehôt na správoplatnenie Stavebného povolenia na plynovú kotolňu a správoplatnenia zápisnice o výbere zhotoviteľa, je u nášho právnika na posúdení Zmluva o dielo. Ak pôjde všetko dobre stavba by mala začať 2.11.2011 a mala by byť ukončená najneskôr 30.11.2011 vrátane komína a solárnych panelov. Dalkia nám bude dodávať teplo do konca roku. Uvedenie do prevádzky novej kotolne bude v prvých dňoch Nového roku a presný termín bude závisieť od dohody s pracovníkmi Stavebného úradu a Dalkie.

 

        - hydroizolácia a zateplenie strechy je ukončené, dokončené sú aj klampiarske práce na atike a stupačkových šachtách. Prebieha montáž bleskozvodu a práce na streche domu budú ukončené montážou vrchnej časti komínového telesa a namontovaním solárnych panelov.

 

- 0903 441 305 – ešte raz uvádzam číslo na p. Čajkovského pre tých, ktorí majú na oknárov ešte nejaké dotazy alebo požiadavky.

 

     Prajem nám všetkým veľa trpezlivosti pri inštalácii nového zariadenia vchodových dverí .

                                           

Ing. Peter Mužík, predseda SVB


 

 

Dňa: 23.9.2011

 

27.9.2011 o 18.00 hodine - t.j. v UTOROK

 

sa uskutoční vo vestibule paneláku

 

DOMOVÁ SCHÔDZA 

 

s programom:

 

1./ Privítanie, úvod

2./ Schválenie zhotoviteľa na výstavbu vlastnej plynovej kotolne

3./ Diskusia, záver

 

Účasť vlastníkov bytov NUTNÁ.
 

  S pozdravom                      

Ing. Mužík, predseda SVB


 

 

Dňa: 12.8.2011
 

1.  Ako nám oznámila Dalkia a.s. od 1.9.2011 sa zvyšuje cena tepla. Preto je potrebné v najbližších dňoch odpísať stavy bytových vodomerov, hlavne teplej vody, čo uskutoční v najbližších dňoch p. Zoka.

 

2. Výkopové práce za budovou prevádza Dalkia, s naším domom nesúvisia. Vymieňajú potrubia. Dôsledkom bude, že od 15.8. do 24.8.2011 nebude v našom dome teplá voda.

 

3. V prvej etape výmeny okien spoločných priestorov boli vymenené sklobetónové okná na chodbách. Práce budú pokračovať od 22.8. výmenou okien na zadnom schodišti a montážou okien do chodbičiek.

 

4. Práce na streche domu pokračujú, do 17.08.2011 bude ukončené zateplenie strojovne výťahu, dúfajme že vydrží počasie. Nasledovať bude zateplenie a nová hydroizolácia samotnej plochy strechy cca od 22.08. Pred prácami na strojovni výťahu bolo potrebné urobiť preloženie antény a paraboly fi. G-tech, a namontovať konštrukciu do ktorej budú osadené solárne panely.

 

5. Čo sa týka kotolne - my ako vlastníci bytov a teda Spoločenstvo vlastníkov bytov, sme 10.8.2011 požiadali Stavebný úrad v Lučenci o vydanie stavebného povolenia na stavbu kotolne. Všetky stanoviská dotknutých orgánov ako Hasiči, Obvodný úrad-Životné prostredie, mesto- Emisie, Plynári, Technická inšpekcia, ktoré Stavebný úrad požadoval boli súhlasné, t.j. nemajú námietky voči výstavbe kotolne.

 

Predložili sme aj ďalšie požadované doklady počnúc Výpisom z registra spoločenstiev a   predbežným rozpočtom končiac,  celkom 14 príloh. Dodatočne si vyžiadali poverenie na zastupovanie pre SVB /necháva ho podpisovať p. Zoka/  , aby do stavebného konania nemuseli prizývať všetkých vlastníkov čo by konanie mohlo veľmi predĺžiť.  Verím, že mesto Lučenec a teda Stavebný úrad pristúpi k našej žiadosti korektne a v zákonnej lehote nám Stavebné povolenie vydá.

 

Plynová prípojka, voda, elektrická prípojka, projekt, konštrukcia na streche, financie, všetko je pripravené, čakáme na Stavebné povolenie.

 

 

  S pozdravom                             Ing. Mužík, predseda SVB


 

 

Dňa: 20.7.2011

 

1./  Od pondelka 24.07.2011sa začne s výmenou spoločných  okien domu,  najprv copility  /sklobetón na chodbách/,  potom chodbičky, a zadné schodište. Preto je nutné uvolniť prístup k tejto časti chodieb a odpratať čo tam nemá čo robiť a zavadzia - skrine, kvety, rôzne poličky a podobne.

Práce budú postupovať zhora nadol.

 

2./  V tom istom termíne začnú aj práce na oprave a  zateplení  strechy. Strechári začnú práce  na strojovni  výťahu a  pred  zateplením  samotnej strechy domu  budú  na  streche  osadené  pätky konštrukcie stojanov solárnych panelov.

 

3./   V inkasnom lístku na august 2011 /predpis 09/2011/ už bude zarátaná aj splátka úveru na bytové okná  -kto menil okná, a aj zvýšenie tvorby Fondu Opráv o 0,11€/m2. Celkove to vychádza zvýšenie od 4,23€ do 15,99€, v závislosti od veľkosti bytu a počtu vymenených okien. Evidenčný list s prehľadom výšky úhrad za jednotlivé  plnenia dostanete do schránok najneskôr v auguste.

 

4./   DALKIA súhlasí s odpojením domu od centrálneho vykurovania. Na rade je vybaviť stavebné povolenie.

 

5./   Psíčkári je nutné aby ste svojich psíkov z, budovy a do budovy vodili na vodítkach a dávali pozor aby neobťažovali iných ľudí a aby neznečisťovali  / neobsikovali/ spoločné chodby a výťahy.  Stáva sa to pomerne často, je to nepríjemné a hlavne nehygienické. Dbajme už viacej na svoj majetok a zdravie.

 

 

Spomenuté stavebné práce možno trochu narušia náš zaužívaný komfort a preto Vám prajem veľa trpezlivosti a tolerancie.

 

                                         Ing.  Peter Mužík

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.