VEREJNÁ SÚŤAŽ

 

Zateplenie obvodového plášťa bytového domu Rúbanisko III/2,  984 03, Lučenec – 2012

 

1, Identifikácia objednávateľa:

Spoločenstvo vlastníkov bytov  R III/2, so sídlom Rúbanisko III/2,

984 03 Lučenec, IČO : 42193311  DIČ : 2023197033

Rekonštruovaný objekt : bytový dom U65 /T06B-BB/, Rúbanisko III č.2

Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

 

 

2, Popis zákazky, typ zmluvy:

Súťaž je vyhlásená na :

-odstránenie systémových porúch, opravu a zateplenie obvodového plášťa vrátane balkónov a loggií, zateplenie stropu prízemia, rekonštrukciu odkvapového chodníka

Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači.

 S víťazným uchádzačom   bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 

3, Opis stavebných prác :jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí domu s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie a zároveň eliminovať systémové poruchy.

Predmetom súťaže sú všetky stavebné objekty, prevádzkové súbory a súvisiace práce v zmysle projektu stavby . Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje, výkaz – výmer nacení, pričom projekt má prioritu pred výkazom výmer. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela)

   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov : výkaz –výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.

   V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz- výmer.

   Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu- výmer a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz- výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze -výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti,  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne nacenené časti zreteľné a zrozumiteľné označí, a uvedie na osobitnom liste.

 

 

4, Termín začatia a ukončenia prác :

 začatie 1.6.2012 ukončenie 30.09.2012

-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru

-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

 

 

5, Poskytnutie súťažných podkladov :

Projekt aj výkaz –výmer v elektronickej forme obdrží  každý oslovený uchádzač od 30.04.2012 najneskôr však 4.5.2012 do 24,00 hod.

PD -na nahliadnutie, prípadne zapožičanie -podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.

Obhliadka objektu- po dohovore s kontaktnou osobou pre každého osloveného uchádzača.

Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo,  koncept ktorej obdrží  každý oslovený uchádzač.

 

 

6, Lehota na predkladanie ponúk:

Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 14 .05.2012 do 18,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom – Súťaž, neotvárať.

Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.

Otváranie obálok  bude 14.05.2011 o 18,05 hod.  v priestoroch kočikárne bytového domu. Otváranie obálok je verejné.

Po preštudovaní a porovnaní predložených ponúk, komisia vyberie víťaznú ponuku.

Víťaza súťaže zverejní komisia na výber zhotoviteľa do 17.05.2012 do 24,00 hod. na internetovej stránke domu-spoločenstva.

 Následne predloží víťaznú ponuku na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi.

   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

 

 

7, Podmienky financovania:

Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

 

 

8, Podmienky účasti uchádzačov:

a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce

b/ prehľad o celkovom obrate, alebo súvahu, výkaz o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich za posledné tri roky

c/ potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

d/ potvrdenie príslušného Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky , ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

e/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky

f/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác

g/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác

h/ zoznam stavebných prác uskutočnených za posledné tri roky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnených prác

i/ uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke

Žiadame predložiť platnú licenciu na zhotovovanie oceneného tepelnoizolačného systému.

 

 

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:

Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

 

 

10, Ďalšie informácie:

Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :

                -zlyhá úver z komerčných zdrojov

                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená

Alebo obmedziť predmet súťaže ak:

               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.

 

 

V Lučenci 26.04.2012

 

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.